برنامه برگزاری سخنرانی ها در دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش

🔴 برنامه برگزاری  سخنرانی ها در دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش :


✍ موضوع : سنجه تقابل دوگانه در هنر اسلامی

⏰ زمان برگزاری : پنجشنبه 18 آذر 95 ساعت 10 در سالن اجتماعات دانشگاه

👈 سخنران : دکتر همایون حاج محمد حسینی


✍ موضوع : کاربرد هنر سوخت بر مبنای نیاز امروز

⏰ زمان برگزاری : پنجشنبه 18 آذر 95 ساعت 10 در سالن اجتماعات دانشگاه

👈 سخنران : استاد بهمن آقاجان پور 


✍ موضوع : زمینه گرایی در معماری

⏰ زمان برگزاری : پنجشنبه 25 آذر 95 ساعت 12 در سالن اجتماعات دانشگاه

👈 سخنران : دکتر نوین تولایی


✍ موضوع : معماری : دیروز ، امروز ، فردا

⏰ زمان برگزاری : پنجشنبه 25 آذر 95 ساعت 12 در سالن اجتماعات دانشگاه

👈 سخنران : دکتر ماریا کرد جمشیدی


✍ موضوع : آسیب شناسی مطالعات باستان شناسی دوران تاریخی ماد

⏰ زمان برگزاری : پنجشنبه 25 آذر 95 ساعت 10 در سالن اجتماعات دانشگاه

👈 سخنرانان : دکتر مهرداد ملک زاده ، دکتر کاظم ملازاده ، دکتر رضا ناصری