زمان برگزاری امتحانات لغو شده روز سه شنبه 21 دی

‼️‼️ امتحانات لغو شده روز سه شنبه 21 دی ماه دانشگاه مارلیک با همان ترکیب زمانی قبلی در تاریخ شنبه 2 بهمن ماه 1395 برگزار خواهد شد و در روال برگزاری باقی امتحانات نیز هیچ تغییری داده نخواهد شد.