انتخاب واحد نیمسال تابستان 96

زمان شروع : یکشنبه 11 تیر ساعت 10 صبح

زمان پایان : سه شنبه 13 تیر ساعت 24

مبلغ علی الحساب جهت شروع فرآیند انتخاب واحد : 3.500.000 ریال