پذیرش دانشجو در آزمون سراسری سال 1396 با تسهیلات ویژه

ثبت نام دانشگاه مارلیک نوشهر در آزمون سراسری سال 1396 در رشته های ذیل به تفکیک گروه های آزمایشی

گروه آزمایشی علوم تجربی

کارشناسی روانشناسی با کد 26479
کارشناسی حسابداری با کد 26478
کارشناسی مدیریت بازرگانی با کد 26480


گروه آزمایشی ریاضی و فنی

کارشناسی معماری داخلی با کد 18414
مهندسی صنایع با کد 18415
مهندسی کامپیوتر با کد 18416
مهندسی معماری با کد 18417
کارشناسی حسابداری با کد 26478
کارشناسی روانشناسی با کد 26479
کارشناسی مدیریت بازرگانی با کد 26480


گروه آزمایشی علوم انسانی

کارشناسی روانشناسی با کد 26479
کارشناسی حسابداری با کد 26478
کارشناسی مدیریت بازرگانی با کد 26480
کارشناسی باستان شناسی با کد 17480


گروه آزمایشی هنر

کارشناسی ارتباط تصویری ( گرافیک ) با کد 21889

با تسهیلات ویژه
وام دانشجویی
پانزده درصد تخفیف در تمامی ترم ها برای ورودی های سال 96
پنجاه درصد تخفیف رتبه اول در هر ترم
سی درصد تخفیف رتبه دوم در هر ترم
بیست درصد تخفیف رتبه سوم در هر ترم