جدول دروس و شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 - مهر 96

جدول دروس و شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 به تفکیک رشته و ورودی

جهت مشاهده جدول دروس و شهریه بر روی نام رشته و ترم مورد نظر کلیک نمایید

کاردانی پیوسته

برق صنعتی - کاردانی - ترم چهارم

برق صنعتی - کاردانی - ترم دوم

برق صنعتی - کاردانی - ترم سوم

حسابداری - کاردانی - ترم سوم

کامپیوتر نرم افزار - کاردانی - ترم چهارم

کامپیوتر نرم افزار - کاردانی - ترم دوم

کامپیوتر نرم افزار - کاردانی - ترم سوم

گرافیک - کاردانی - ترم سوم

معماری - کاردانی - ترم چهارم

معماری - کاردانی - ترم سوم

مکانیک - کاردانی - ترم سوم

طراحی دوخت - کاردانی - ترم سوم


کارشناسی پیوسته

ارتباط تصویری - کارشناسی پیوسته - ترم هشتم

ارتباط تصویری - کارشناسی پیوسته - ترم هفت

حسابداری - کارشناسی پیوسته - ترم سوم

روانشناسی - کارشناسی پیوسته - ترم سوم

مدیریت بازرگانی - کارشناسی پیوسته - ترم پنجم

مهندسی صنایع - کارنشاسی پیوسته - ترم پنجم

مهندسی کامپیوتر - کارشناسی پیوسته - ترم پنجم

مهندسی کامپیوتر - کارشناسی پیوسته - ترم چهارم

مهندسی کامپیوتر - کارشناسی پیوسته - ترم دوم

مهندسی کامپیوتر - کارشناسی پیوسته - ترم سوم

مهندسی کامپیوتر - کارشناسی پیوسته - ترم ششم

مهندسی معماری - کارشناسی پیوسته - ترم پنجم

مهندسی معماری - کارشناسی پیوسته - ترم سوم

مهندسی معماری - کارشناسی پیوسته - ترم ششم

مهندسی معماری - کارشناسی پیوسته - ترم هشتم

مهندسی معماری - کارشناسی پیوسته - ترم هفتم


کارشناسی ناپیوسته

ارتباط تصویری - کارشناسی ناپیوسته - ترم سوم

حسابداری - کارشناسی ناپیوسته - ترم سوم

معماری - کارشناسی ناپیوسته - ترم چهارم

معماری - کارشناسی ناپیوسته - ترم دوم

معماری - کارشناسی ناپیوسته - ترم سوم

مهندسی برق - کارشناسی ناپیوسته - ترم چهارم

مهندسی برق - کارشناسی ناپیوسته - ترم دوم

مهندسی برق - کارشناسی ناپیوسته - ترم سوم

مهندسی تاسیسات - کارشناسی ناپیوسته - ترم سوم

مهندسی کامپیوتر - کارشناسی ناپیوسته - ترم چهارم

مهندسی کامپیوتر - کارشناسی ناپیوسته - ترم دوم

مهندسی کامپیوتر - کارشناسی ناپیوسته - ترم سوم

مدیریت لجستیک بنادر - کارشناسی ناپیوسته - ترم سوم


کارشناسی ارشد

ارتباط تصویری - کارشناسی ارشد - ترم سوم

باستان شناسی - کارشناسی ارشد - ترم سوم

پژوهش هنر - کارشناسی ارشد - ترم سوم

تاریخ هنر ایران باستان - کارشناسی ارشد - ترم سوم

تصویرسازی - کارشناسی ارشد - ترم سوم

طراحی پارچه و لباس - کارشناسی ارشد - ترم سوم

معماری داخلی - کارشناسی ارشد - ترم سوم

مهندسی معماری - کارشناسی ارشد - ترم سوم

مهندسی فناوری اطلاعات - کارشناسی ارشد - ترم سوم

هنر اسلامی - کارشناسی ارشد - ترم سوم