زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 - مهر 96

ردیف

گروه آموزشی

رشته

زمان انتخاب واحد

1

·         گروه حسابداری

·         گروه مدیریت

·         گروه روانشناسی

کاردانی حسابداری

چهارشنبه 1 شهریور

الی

پنجشنبه 2 شهریور

کارشناسی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناسی پیوسته روانشناسی

کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع

2

·         گروه برق

·         گروه طراحی دوخت

کاردانی الکترونیک

شنبه 4 شهریور

الی

یکشنبه 5 شهریور

کاردانی برق صنعتی

کارشناسی ناپیوسته برق و قدرت

کاردانی طراحی دوخت

کارشناسی ناپیوسته طراحی و تکنولوژی دوخت

3

·         گروه مکانیک

·         گروه عمران

کاردانی مکانیک خودرو

دوشنبه 6 شهریور

الی

سه شنبه 7 شهریور

کارشناسی نا پیوسته تاسیسات

کاردانی عمران

کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران

4

·         گروه کامپیوتر

·         گروه گرافیک

کاردانی کامپیوتر

چهارشنبه 8 شهریور

الی

پنجشنبه 9 شهریور

کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر

کارشناسی پیوسته مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر

کاردانی گرافیک

کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری

5

·         گروه معماری

·         گروه مدیریت لجستیک بنادر

کاردانی معماری

شنبه 11 شهریور

الی

یکشنبه 12 شهریور

کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

کارشناسی ناپیوسته معماری

کارشناسی پیوسته معماری داخلی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت لجستیک بنادر

6

·         کلیه رشته های مقطع کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات

دوشنبه 13 شهریور

الی

دوشنبه 20 شهریور

مهندسی معماری

معماری داخلی

تاریخ هنر ایران باستان

طراحی پارچه و لباس

پژوهش هنر

هنر اسلامی

ارتباط تصویری

باستان شناسی

تصویرسازی