تغییر در تاریخ برگزاری امتحان بعضی از گروه های درسی

🔴 قابل توجه کلیه دانشجویان 🔴

🛑 با توجه به تغییرات ایجاد شده در تاریخ برگزاری امتحان بعضی از گروه های درسی و شماره صندلی ، کارت ورود به جلسه آزمون خود را از روز یک شنبه 10 دی 1396 مجددا دریافت نمایید.

‼️ بدیهی است جهت ورود به جلسه امتحان کارت های ورود به جلسه ای دارای اعتبار خواهند بود که تاریخ چاپ آن ها بعد از 10 دی 1396 باشد.