قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته که در نیمسال جاری درس پایان نامه ، طرح نهائی یا پروژه اخذ کرده

🔸 مراحل تشکیل جلسه دفاع از پایان نامه

1️⃣ مراجعه به واحد آموزش و دریافت فرم تسویه حساب پیش از دفاع
( دانشجویان گرامی توجه داشته باشند که تکمیل مدارک پرونده آموزشی و تسویه حساب مالی  قبل از ثبت زمان دفاع الزامی می باشد. )
◀️ رعایت ترتیب در جمع آوری امضا در فرم تسویه حساب پیش از دفاع الزامی می باشد.

2️⃣ مراجعه به مدیر گروه و دریافت زمان دفاع

3️⃣ مراجعه به واحد آموزش و دریافت فرم نمره

4️⃣ شرکت در جلسه دفاع

5️⃣ تحویل لیست نمره به مدیر گروه و انجام کلیه تعهدات در مورد پروژه
‼️ ( دانشجویان گرامی توجه داشته باشند که ثبت نمره پایان نامه پس از تکمیل کلیه تعهدات اعم از سی دی ، مستندات ، آرشیو و ... به مدیر گروه انجام خواهد شد )

6️⃣ ثبت نمره