دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

دانشجویان گرامی

با توجه به مصوبه شورای آموزش دانشگاه به همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحانات و کارت دانشجویی جهت حضور در جلسه امتحان الزامی می باشد

بدیهی است در صورت عدم به همراه داشتن کارت ورود به جلسه ، از حضور شما در جلسه امتحان جلوگیری خواهد شد

دانشجویان گرامی جهت جلوگیری از بروز هرگونه مشکل ، در زمان امتحان دقیقا بر روی شماره صندلی درج شده بر روی کارت امتحان بنشینید. در غیر اینصورت برگه امتحانی شما تصحیح نخواهد شد و برای آن درس نمره صفر منظور می گردد