قابل توجه کلیه دانشجویانی که در نیمسال جاری درخواست سنوات تحصیلی آن ها به کمیسیون موارد خاص استان مازندران ارسال شده بود

🔴 قابل توجه کلیه دانشجویانی که در نیمسال جاری درخواست سنوات تحصیلی آن ها به کمیسیون موارد خاص استان مازندران ارسال شده بود
 جهت دریافت رای صادر شده هرچه سریعتر به واحد آموزش مراجعه فرمایید
 بدیهی است در صورت عدم حضور به موقع ، کلیه عواقب آموزشی بر عهده شخص دانشجو خواهد بود