قابل توجه کلیه دانشجویان رشته باستان شناسی مقطع کارشناسی ارشد

‼️ قابل توجه کلیه دانشجویان رشته باستان شناسی مقطع کارشناسی ارشد
🛑 کلیه دانشجویانی که مدرک دوره کارشناسی آن ها باستان شناسی و یا رشته مرتبط نمی باشد ، جهت اخذ دروس جبرانی به اداره آموزش مراجعه نمایند.