روز آزاد سازی خرمشهر گرامی باد

یاد باد تمام کسانی که رفتند 
و برای آب و خاک و ناموس 
خود #مردانه جنگیدند
یادتان گرامی
مردان واقعی روزگار

روز آزاد سازی خرمشهر گرامی باد