دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

کلیه دانشجویان گرامی جهت مشاهده برنامه امتحانی نسبت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان در سامانه آموزشی اقدام نمایند

مطابق مصوبه شورای آموزش دانشگاه حضور در جلسه امتحان بدون همراه داشتن کارت امتحان امکان پذیر نمی باشد

درصورت هرگونه سوال به واحد آموزش مراجعه نمایید