مصوبه شورای آموزش دانشگاه در رابطه با امتحانات


 حضور دانشجو در جلسه امتحان بدون همراه داشتن کارت امتحان ممنوع خواهد بود. و در صورت عدم حضور در جلسه امتحان برای درس ، نمره صفر منظور خواهد شد.