انتخاب واحد نیمسال تابستان 97

زمان انتخاب واحد نیمسال تابستان 97 از روز شنبه 23 تیر لغایت روز دوشنبه 25 تیر خواهد بود