ثبت نام دانشگاه مارلیک نوشهر در آزمون سراسری سال 1397 در رشته های ذیل به تفکیک گروه های آزمایشی - با کنکور و بدون کنکور

ثبت نام دانشگاه مارلیک نوشهر در آزمون سراسری سال 1397 در رشته های ذیل به تفکیک گروه های آزمایشی - با کنکور و بدون کنکور

گروه آزمایشی علوم تجربی

کارشناسی روانشناسی با کد 33207
کارشناسی معماری داخلی با کد 31716
مهندسی صنایع با کد 31717
مهندسی کامپیوتر با کد31718
مهندسی معماری با کد 31719
کارشناسی باستان شناسی با کد 32097
کارشناسی حسابداری با کد 33206
کارشناسی مدیریت بازرگانی با کد 33208
 49084 کارشناسی علوم ورزشی با کد 

گروه آزمایشی ریاضی و فنی

کارشناسی معماری داخلی با کد 31716
مهندسی صنایع با کد 31717
مهندسی کامپیوتر با کد31718
مهندسی معماری با کد 31719
کارشناسی باستان شناسی با کد 32097
کارشناسی حسابداری با کد 33206
کارشناسی مدیریت بازرگانی با کد 33208
کارشناسی روانشناسی با کد 33207
 49084 کارشناسی علوم ورزشی با کد گروه آزمایشی علوم انسانی

کارشناسی حسابداری با کد 33206
کارشناسی روانشناسی با کد 33207
کارشناسی مدیریت بازرگانی با کد 33208
کارشناسی باستان شناسی با کد 32097
 49084 کارشناسی علوم ورزشی با کد گروه آزمایشی هنر

کارشناسی ارتباط تصویری ( گرافیک ) با کد 30413

با تسهیلات ویژه
وام دانشجویی
پانزده درصد تخفیف در تمامی ترم ها برای ورودی های سال 97
پنجاه درصد تخفیف رتبه اول در هر ترم
سی درصد تخفیف رتبه دوم در هر ترم
بیست درصد تخفیف رتبه سوم در هر ترم