زمان حذف و اضافه و انتخاب واحد با تاخیر

‼️‼️ زمان حدف و اضافه ‼️‼️

🔸 طبق تقویم آموزشی زمان حذف و اضافه از روز یک شنبه 15 مهر الی روزدوشنبه 16 مهر 97 می باشد.

🔴 ضمنا دانشجویانی که تاکنون موفق به انتخاب واحد نشده اند میتوانند در تاریخ فوق به سامانه دانشجویی مراجعه نمایند.

🛑 بدیهی است زمان فوق به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و برای این نیمسال تحصیلی دانشجویانی که انتخاب واحد نکرده اند مرخصی تحصیلی منظور می گردد.