پرداخت وام کمک هزینه سفر براي پیاده روي اربعین حسینی

‼️ طبق توافقات مجدد مابین صندوق رفاه  دانشجویان و معاونت فرهنگی و اجتماعی، صندوق رفاه آمادگی خود را براي پرداخت وام  کمک هزینه سفر براي پیاده روي اربعین حسینی،به شرح ذیل اعلام نموده است :

🔸  مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان براي دانشجویان متاهل
🔸 مبلغ یک میلیون تومان براي دانشجویان مجرد

🔴 دانشجویان متقاضی دریافت وام  به واحد مالی دانشگاه مراجعه نمایند.