برگزاری جشن روز کامپیوتر - یکشنبه 11 آذز


جشن روز کامپیوتر برای اولین بار در ایران در دانشگاه مارلیک نوشهر برگزار شد.