تکمیل پرونده آموزشی و تسویه حساب مالی جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

‼️ قابل توجه کلیه دانشجویان

🔸 مطابق با مصوبه شورای عالی دانشگاه صدور کارت ورود به جلسه امتحانات منوط به به تکمیل پرونده دانشجویی و تسویه حساب مالی می باشد.

🔹 با توجه به نزدیک شدن به ایام امتحانات ، هرچه سریعتر جهت مشاهده نواقص پرونده و بدهی مالی به سامانه آموزشی و یا اداره آموزش و مالی دانشگاه مراجعه نمایید.

☎️ تلفن تماس : 01152126517