قهرمانی تیم کامپیوتر الف در مسابقات فوتسال به مناسبت روز دانشجو


 قهرمانی تیم کامپیوتر الف در مسابقات فوتسال به مناسبت روز دانشجو


 نتیجه دیدار فینال


 کامپیوتر الف 5

 کامپیوتر و برق 2


دانشگاه مارلیک نوشهر


1397/09/27