دریافت مجدد کارت ورود به جلسه امتحانات

🔸 دانشجویان گرامی با توجه به تغییرات ایجاد شده در تاریخ برگزاری امتحان برخی از دروس ، نسبت به دریافت مجدد کارت ورود به جلسه امتحانات اقدام فرمایید.

🔴 بدیهی است کارت ورود به جلسه امتحانات با تاریخ چاپ 15 دی به بعد دارای اعتبار می باشد.