برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی هوشمند سازی ساختمان - سه شنبه 28 آبان