لغو مراسم جشن دانشجویی

مراسم جشن دانشجویی دانشجویان جدیدالورود چهارشنبه 29 آبان برگزار نخواهد شد