بازدید وزیر محترم علوم تحقیقات فناوری ، جناب آقای دکتر منصور غلامی از غرفه دانشگاه مارلیک نوشهر

بازدید وزیر محترم علوم تحقیقات فناوری ، جناب آقای دکتر منصور غلامی از غرفه دانشگاه مارلیک نوشهر در اولین نمایشگاه دستاوردها و اختراعات شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور غرب استان مازندران

آذر 1398