برگزار نشدن کلاس های خانم شیوا نظرعلی - دوشنبه 11 و سه شنبه 12 آذر

کلیه کلاس های خانم شیوا نظرعلی دوشنبه 11 آذر و سه شنبه 12 آذر برگزار نمی گردد

 برنامه کلاس های جبرانی متعاقبا اطلاع رانی خواهد شد