برگزاری دوره آموزشی نرم افزار PLC - ویژه دانشجویان گروه برق