برگزاری سمینار آشنایی با ساختار نظام مهندسی ساختمان و مصالح نوین ساختمان - سه شنبه 19 آذر

حضور دانشجویان گروه معماری و عمران الزامی می باشد