برگزاری جشن روز حسابدار

💐 برگزاری جشن روز حسابدار

✔️ سه شنبه 26 آذر 

⏰ ساعت 14

🔸 سالن اجتماعات دانشگاه

🔴 از کلیه دانشجویان گرامی گروه حسابداری جهت شرکت در این مراسم دعوت می شود