برگزاری دوره جامع طرحواره درمانی با حضور دکتر خلعتبری - 10 و 11 دی