تغییر برنامه امتحانات سانس اول و دوم روز پنجشنبه 26 دی

🔸 کلیه امتحانات سانس اول ( ساعت 8 الی 10 ) و سانس دوم  ( ساعت 10 الی 12 ) روز پنجشنبه 26 دی لغو ، و امتحانات لغو شده در روز جمعه 4 بهمن در همان ساعت اعلام شده در کارت امتحان برگزار خواهد شد.

🔴 برنامه امتحانات سانس سوم ( ساعت 12 الی 14 ) روز پنجشنبه 26 دی ، بدون تغییر و مطابق برنامه قبلی برگزار خواهد شد.