زمان انتخاب واحد با تاخیر

🔹کلیه دانشجویانی که به هر علت در زمانبندی تعیین شده جهت انتخاب واحد موفق به اخذ دروس نیمسال جدید نشده اند می توانند در روز های چهارشنبه ۲۳ بهمن و پنجشنبه ۲۴ بهمن نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند

🔴 بدیهی است زمان فوق به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و در صورت عدم انتخاب واحد مطابق آیین نامه اجرایی آموزش عالی برای این نیمسال مرخصی تحصیلی با احتساب سنوات منظور خواهد شد