تلفن های تماس دانشگاه ، جهت پیگیری امور اداری

‼️ دانشجویان گرامی جهت انجام و پیگیری موارد اداری می توانند با شماره های زیر تماس بگیرند


01152321986

01152321987

01152321988

01152322004