حضور الزامی در جلسات مجازی و آنلاین

🔴 دانشجویان گرامی


‼️ حضور و غیاب در جلسات مجازی و آنلاین مطابق با شرایط کلاس های حضوری می باشد


🔷 جهت استفاده بهینه از فضای آموزشی ایجاد شده ،حتما در زمان مقرر در کلاس حضور پیدا کنید


@marlikUN