افزایش بازه زمانی امتحانات دروس عملی

بازه زمانی امتحانات دروس عملی تا روز پنجشنبه ۱۲ تیر خواهد بود