الزام حضور در جلسه آزمون پایان ترم ( بصورت حضوری یا آنلاین )

< div style="text-align: right;dir=rtl">حضور در جلسه آزمون پایان ترم الزامی می باشد ( به صورت مجازی یا حضوری )

نمره آزمون پایانی 5 نمره و 15 نمره مربوط به فعالیت های مستمر کلاسی و تحقیقات خواهد بود

در صورت عدم حضور در آزمون پایانی ، غیبت امتحانی و نمره صفر برای درس منظور خواهد شد.