زمان انتخاب واحد نیمسال مهر 99 - روش پرداخت شهریه

🔴 زمان انتخاب واحد نیمسال مهر 99 (991)
🔸 زمان شروع فرآیند انتخاب واحد نیمسال مهر 99 (991) از روز چهارشنبه 5 شهریور ماه خواهد بود

🔴 زمانبندی بر اساس هر رشته متعاقبا از همین طریق اطلاع رسانی خواهد شد

🛑 جهت شروع فرآیند انتخاب واحد پرداخت بدهی قبلی + شهریه ثابت + شهریه متغیر ( محاسبه شده طبق مبالغ اعلام شده ) الزامی می باشد.

🔸 در صورت پرداخت کامل شهریه بصورت اینترنتی در زمانبندی مشخص شده برای هر رشته ، % 10 تخفیف خوش حسابی برای نیمسال 982 دانشجو منظور خواهد شد.

🔴 در صورت درخواست تقسیط پرداخت شهریه پرداخت بدهی قبلی الزامی خواهد بود.

مراحل انجام تقسیط شهریه

1️⃣ پرداخت کامل بدهی قبلی

2️⃣ پرداخت مبلغ پیش پرداخت
🔸 کاردانی 600.000 تومان
🔸 کارشناسی 800.000 تومان
🔸 کارشناسی ارشد 1.000.000 تومان

3️⃣ تقسیم مبلغ باقیمانده به تعداد اقساط درخواستی و حداکثر 4 قسط
🛑 ارایه چک یا سفته به تاریخ های ذیل
🔸 2  مهر 1399
🔸 2  آبان 1399
🔸 2  آذر   1399
🔸 2  دی  1399

‼️ چک های ارایه شده الزاما باید در وجه دانشگاه صادر شود و از نوع سامانه صیاد (جدید) باشد.

🔴 زمان انتخاب واحد نیمسال مهر 99 (991)
🔸 زمان شروع فرآیند انتخاب واحد نیمسال مهر 99 (991) از روز چهارشنبه 5 شهریور ماه خواهد بود

🔴 زمانبندی بر اساس هر رشته متعاقبا از همین طریق اطلاع رسانی خواهد شد