پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی

🔴 اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی توسط دانشگاه مارلیک نوشهر


🔴 کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ در زیر گروه روانشناسی، قادر به انتخاب رشته روانشناسی تربیتی در دانشگاه مارلیک نوشهر می باشند