زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

دانشجویان گرامی

لطفا جهت انجام انتخاب واحد ، مطابق زمانبندی اعلام شده به سامانه دانشجویی به آدرس

http://109.162.197.65/

مراجعه نمایید

تلفن پشتیبانی : 01152322004