شهریه متغیر دروس گروه های حسابداری ، روانشناسی ، مدیریت ، برق ، عمران ، تاسیسات ، مکانیک و ارتباط تصویری