شهریه متغیر دروس گروه های طراحی لباس ، طراحی دوخت ، مهندسی صنایع و مهندسی کامپیوتر