شناسه ملی دانشگاه جهت ثبت چک در سامانه

شناسه ملی :

10861349858
موسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر