زمان برگزاری امتحانات معرفی به استاد

امتحانات معرفی به استاد نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 در روزهای یکشنبه 27 تیر و سه شنبه 29 تیر ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد.
حضور دانشجو 30 دقیقه قبل از شروع امتحان در موسسه الزامی می باشد