فعال شدن کارت ورود به جلسه امتحانات

دانشجویان گرامی جهت فعال شدن کارت ورود به جلسه امتحان و اختصاص شماره یکتا شرکت در جلسه آزمون حداکثر تا روز شنبه 11 دی نسبت به پرداخت بدهی مالی و تکمیل نواقص پرونده دانشجویی اقدام فرمایید. در صورت عدم رعایت تعهدات ذکر شده مسئولیت عدم صدور شماره یکتا ورود به جلسه امتحان بر عهده دانشجو خواهد بود