شیوه برگزاری امتحانات نیمسال جاری و دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

دانشجوی گرامی

با توجه به مصوبه شورای عالی آموزش دانشگاه و ابلاغیه های ستاد ملی مبارزه با کرونا امتحانات نیمسال جاری به صورت مجازی در سامانه امتحانات برگزار خواهد شد

جهت فعال شدن لینک دریافت کارت ورود به جلسه امتحان و صدور شناسه یکتا امتحان برای هر درس هرچه  سریعتر نسبت به پرداخت بدهی شهریه و تکمیل نواقص پرونده آموزشی اقدام فرمایید

در صورت عدم پرداخت بدهی و تکمیل پرونده ، مسئولیت عدم صدور مجوز شرکت در جلسه امتحان بر عهده دانشجو خواهد بود