شهادت رزمنده راستین اسلام سردار حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد

شهادت، هنر مردان خداست. برای برخی مردان خدا هجرت از دنیا با مرگی جز شهادت قابل تصور نیست.

شهادت رزمنده راستین اسلام سردار حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد