زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1400

دانشجویان گرامی لطفا مطابق زمانبندی ذیل نسبت به انجام فرآیند انتخاب واحد اقدام فرمایید