زمان انتخاب واحد دانشجویان انتقالی از دانشگاه طبرستان

کلیه دانشجویان گرامی انتقالی از دانشگاه طبرستان می توانند روزهای چهارشنبه 20 بهمن و پنجشنبه 21 بهمن نسبت به انجام فرآیند انتخاب واحد اقدام فرمایند