لیست دروس و شهریه متغیر رشته های گروه علوم ورزشی ، طراحی لباس و دوخت - انتخاب واحد نیمسال دوم 1400