پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد بدون شركت در آزمون ورودي در سال تحصيلي 96-95

دانشگاه مارلیک نوشهر بر اساس مصوّبه 5/5/93 وزارت علوم تحقيقات و فنّاوري، تعداد محدودي دانشجوي واجد شرایط كارشناسي پيوسته و ناپیوسته   را بدون كنكور در مقطع كارشناسي ارشد در سال تحصیلی 96-95 پذيرش مي نمايد. 

دانشجويان واجد شرایط كارشناسي مي‌بايست حداكثر در مدّت هشت نيمسال دانش آموخته شوند و به لحاظ ميانگين جزو ده درصد برتر در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند. و حداقل 115 واحد گذرانده تا پايان نيمسال هفتم از ديگر شرايط لازم مي‌باشد. 

دانشجویان مشمول شرایط فوق جهت ثبت نام می توانند به واحد آموزش دانشگاه مراجعه نمایند